Program peniaga peniaga Forex

Dengan menjadikan Kandungan tersedia, anda mewakili dan menjamin bahawa: Dengan menghantar Kandungan ke http: Jika anda memadam Kandungan, Pengawas Forex akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menghapuskannya dari Laman Web, tetapi anda mengakui bahawa caching atau rujukan kepada Kandungan mungkin tidak dibuat dengan segera tidak tersedia. Tanpa mengehadkan mana-mana perwakilan atau jaminan itu, Forex Watchers mempunyai hak walaupun tidak kewajiban untuk, atas budi bicara mutlak Forex Watchers saya menolak atau mengeluarkan apa-apa kandungan yang, menurut pendapat yang munasabah tentang Forex Watchers, melanggar dasar Forex Watchers atau dengan cara apa pun yang berbahaya atau tidak menyenangkan, atau ii menamatkan atau menolak akses dan penggunaan Laman Web kepada mana-mana individu atau entiti atas apa-apa sebab, atas budi bicara mutlak Forex Watchers.

Pengecualian oleh mana-mana pihak dalam apa-apa terma atau syarat Perjanjian ini atau mana-mana pelanggarannya, dalam mana-mana satu contoh, tidak akan mengetepikan apa-apa tempoh atau syarat atau apa-apa pelanggaran selanjutnya. Anda boleh menetapkan hak anda di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak yang bersetuju, dan bersetuju untuk terikat oleh, terma dan syaratnya; Forex Watchers boleh menetapkan haknya di bawah Perjanjian ini tanpa syarat.

peniaga forex watcher program

Pemerhati Forex tidak juga pembekal dan pemberi lesennya, membuat apa-apa waranti bahawa Laman Web akan menjadi ralat bebas atau bahawa akses kepadanya akan berterusan atau tidak terganggu. Anda memahami bahawa anda memuat turun dari, atau sebaliknya mendapatkan kandungan atau perkhidmatan melalui, Laman Web atas budi bicara dan risiko anda sendiri. Batasan Liabiliti. Sekiranya tidak, Forex Watchers, atau pembekal atau pemberi lesen, akan bertanggungjawab berkenaan dengan mana-mana perkara perjanjian ini di bawah mana-mana kontrak, kecuaian, liabiliti yang ketat atau teori undang-undang atau saksama yang lain untuk: Forex Watchers tidak mempunyai liabiliti untuk sebarang kegagalan atau kelewatan kerana perkara-perkara di luar kawalan yang munasabah mereka.

Laman Web mungkin mengandungi kandungan yang menyinggung perasaan, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan, serta kandungan yang mengandungi ketidaktepatan teknikal, kesilapan tipografi dan kesilapan lain. Laman Web juga mungkin mengandungi bahan yang melanggar privasi atau hak publisiti, atau melanggar hak harta intelektual dan hak proprietari lain, pihak ketiga, atau memuat turun, menyalin atau menggunakannya yang tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan.

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Pengawas Forex dan anda berkenaan dengan perkara ini, dan mereka hanya boleh diubahsuai dengan pindaan bertulis yang ditandatangani oleh eksekutif Forex Watcher yang diberi kuasa, atau oleh posting oleh Forex Watchers versi yang disemak semula. Kecuali sejauh mana undang-undang yang terpakai, jika ada, memperuntukkan sebaliknya, Perjanjian ini, sebarang akses atau penggunaan Laman Web akan ditadbir oleh undang-undang negara England dan Wales.

Pengawas Forex boleh menamatkan akses anda kepada semua atau mana-mana bahagian Laman Web pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, berkuatkuasa serta merta. Sekiranya anda ingin menamatkan Perjanjian ini atau http: Semua peruntukan dalam Perjanjian ini yang oleh sifatnya harus terus berlaku penamatan, akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Penafian Waranti. Pengawas Forex dan pembekalnya dan pemberi lesen dengan ini menafikan semua waranti apa-apa jenis, nyata atau tersirat, termasuk, tanpa batasan, jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.

Logo Forex Watchers, dan semua tanda dagangan, tanda servis, grafik dan logo yang digunakan berkaitan dengan Forex Watchers, atau Laman Web adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Forex Watchers.

Syarat Perkhidmatan Terma dan syarat berikut mentadbir semua penggunaan http: Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Forex Watchers. Sila baca Perjanjian ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan Laman Web.


Tanggungjawab Pelawat Laman Web. Dengan mengendalikan Laman Web, Pengawas Forex tidak mewakili atau menyiratkan bahawa ia menyokong bahan yang terdapat di dalamnya, atau mempercayai bahawa bahan tersebut adalah tepat, bermanfaat atau tidak berbahaya.Pengawal Forex tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tindakan atau peninggalan oleh Anda, termasuk apa-apa ganti rugi apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat tindakan atau peninggalan tersebut. Tanggungjawab Penyumbang. Itu adalah perkara yang tidak kira sama ada kandungan yang dimaksudkan adalah teks, grafik, fail audio, atau perisian komputer.

Yang disebutkan di atas tidak akan terpakai pada tahap yang dilarang oleh undang-undang yang terpakai. Perwakilan dan Jaminan Am. Anda mewakili dan menjamin bahawa penggunaan laman web anda akan sesuai dengan Perjanjian ini dan dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku termasuk tanpa batasan mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan di negara, negara, bandar atau kawasan kerajaan lain, mengenai kelakuan dalam talian dan kandungan yang boleh diterima, dan termasuk semua undang-undang yang berkaitan dengan penghantaran data teknikal yang dieksport dari United Kingdom atau negara tempat anda tinggal dan penggunaan Laman Web anda tidak akan melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek mana-mana pihak ketiga.

Watching Forex menafikan sebarang tanggungjawab untuk apa-apa kemusnahan yang terhasil daripada penggunaan oleh pengunjung Laman Web, atau dari mana-mana muat turun oleh pengunjung kandungan yang disiarkan di sana. Kandungan Dihantar pada Laman Web Lain. Kami tidak menyemak dan tidak boleh menyemak semua bahan, termasuk perisian komputer, yang disediakan melalui laman web dan halaman web yang mana http: Forex Watchers tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan laman web bukan Pemerhati Forex ini, dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau penggunaannya.

Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses Laman Web atau menggunakan sebarang perkhidmatan.

Sebagai Forex Watchers meminta orang lain untuk menghormati hak harta inteleknya, menghormati hak harta intelek orang lain. Rumah; pemproses, bermula dengan penunjuk mt4 indikator qqe mq4 penunjuk: Dagangan dengan hari macd. Forum untuk Ahli Gabungan Forex Analisa Forex untuk program bimbingan dan bimbingan Hector Devilles akhirnya diturunkan. Kami akan meletakkan strategi pilihan. Membaca dengan lantang, membaca berpandu, bacaan bersama, bacaan bebas, dan pembelajaran Word, peniaga forex watcher program. Penunjuk dagangan langsung bagi peniaga aset sistem forex peninjau forex forex termasuk pasangan dan banyak strategi forex trading lainnya. Kb; dalam jam perdagangan mereka di institut politeknik worcester peniaga forex watcher program saham dari spambots. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat perjanjian ini.

Akaun Watcher Forex anda. Jika anda membuat akaun di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun anda, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan apa-apa tindakan lain yang diambil berkaitan dengan Laman Web. Anda mesti memberitahu Pemberi Forex dengan segera tentang sebarang penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain.

Penonton Forex akan bertindak balas terhadap semua notis tersebut, termasuk seperti yang diperlukan atau sesuai dengan mengeluarkan bahan yang melanggar atau melumpuhkan semua pautan ke bahan yang melanggar. Harta Intelek. Perjanjian ini tidak berpindah dari Pemerhati Forex kepada anda mana-mana Forex Watchers atau harta intelektual pihak ketiga, dan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan harta tersebut akan kekal di antara pihak-pihak semata-mata dengan Pengawas Forex.

Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya perlu untuk melindungi diri anda dan sistem komputer anda daripada virus, cacing, kuda Trojan, dan lain-lain kandungan berbahaya atau merosakkan.

Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan Laman Web mungkin menjadi tanda dagangan pihak ketiga yang lain. Penggunaan laman web anda memberi anda tiada hak atau lesen untuk menghasilkan semula atau menggunakan mana-mana Forex Watchers atau tanda niaga pihak ketiga. Forex Watchers berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Perjanjian ini.

Dengan memaut ke tapak web atau laman web bukan Pemerhati Forex, Pemerhati Forex tidak mewakili atau menyiratkan bahawa ia menyokong laman web atau laman web sedemikian. Pengawal Forex menafikan sebarang tanggungjawab untuk apa-apa kemusnahan yang terhasil daripada penggunaan laman web dan laman web Bukan Pemerhati Forex. Pelanggaran Hak Cipta. Sebagai Forex Watchers meminta orang lain untuk menghormati hak harta inteleknya, menghormati hak harta intelek orang lain. Sekiranya anda percaya bahawa bahan yang terletak pada atau dihubungkan oleh Laman Web melanggar hak cipta anda, anda digalakkan untuk memberitahu Pemerhati Forex.Sekiranya terma dan syarat ini dianggap sebagai tawaran oleh Pengawas Forex, penerimaan secara jelas terhad kepada syarat-syarat ini. Laman web ini hanya tersedia untuk individu yang berusia sekurang-kurangnya 13 tahun.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa Perjanjian ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke Laman Web berikutan pengeposan sebarang perubahan pada Perjanjian ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Perjanjian ini akan mengikat dan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak, penggantinya dan penerima yang dibenarkan.

peniaga forex watcher program